Chuyên mục
Danh sách - Tổng kết số tiền bà con quyên góp cho anh Vũ Khắc Thiệm
- Quảng cáo baonga.com - trái bài viết PC
BÌNH LUẬN
sao ko co thanh pho pyatigorsk
hoan ho cach lam cua cac co cac chu. mong sao nhiều nơi cung lam minh bach duoc nhu the nay

Danh sách - Tổng kết số tiền bà con quyên góp cho anh Vũ Khắc Thiệm

Thứ sáu 25/01/2013 08:23 GMT + 7
Danh sách những anh em và bà con  kinh doanh tại chợ Lưu ủng hộ 

Vũ Khắc Thiệm
(sinh năm 1968 - Đông Hưng, Thái Bình)
do Anh Kỳ (Quỳnh Phụ, TB)  đi quyên góp +7965 518 9999


Số TT


Tên người & nơi làm việc


Số tiền ủng hộ


Số TT


Tên người & nơi làm việc


Số tiền ủng hộ

1

Chi Liên TB

2000 Rúp

46

Dẫy З 40

300 Rúp

2

An Tình Dẫy 4/66

1000 Rúp

47

Dẫy З 40

50 000 vn đồng

3

Dẫy 1/32

500  Rúp

48

Dẫy З 37

500 Rúp

4

Anh Giang K 29

500 Rúp

49

Dẫy З 38

500 Rúp

5

Dẫy 2/39

500 Rúp

50

Dẫy З  36

200 Rúp

6

Dẫy З 46

500 Rúp

51

Dẫy З 36

500 Rúp

7

Dẫy З 43

500 Rúp

52

Dẫy З 33

1000 Rúp

8

Dẫy З 50

500 Rúp

53

Dẫy З 29

500 Rúp

9

Dẫy З 52

500 Rúp

54

Dẫy З 23

800 Rúp

10

Dẫy З 43

500 Rúp

55

Dẫy З 24

500 Rúp

11

Dẫy З 47

500 Rúp

56

Dẫy З 21

100 Rúp

12

Dẫy З 49

500 Rúp

57

Dẫy З 22

100 Rúp

13

Dẫy З 56

500 Rúp

58

Dẫy З 19

400 Rúp

14

Khách Hàng Tây

500 Rúp

59

Dẫy З 18

200 Rúp

15

Dẫy З 58

1000 Rúp

60

Dẫy З

200 Rúp

16

Dẫy З 60

100 Dẫy З

61

Dẫy З 13

200 Rúp

17

Dẫy З 55

600 Rúp

62

Dẫy З 14

300 Rúp

18

Dẫy З 64 anh Hải BT

1000 Rúp

63

Dẫy З 11

300 Rúp

19

Dẫy З 64

500  Rúp

64

Dẫy З 6

500 Rúp

20

Dẫy З 66

500 Rúp

65

Dẫy З 5

500 Rúp

21

Dẫy З 59

500 Rúp

66

Hằng  1ct45

1000 Rúp

22

Dẫy З 72

500 Rúp

67

Chị Lành 1ct45

1000 Rúp

23

Dẫy З 74 Anh chị Hồng Vê

1000 Rúp

68

Hạnh Hoan

500 Rúp

24

Dẫy З 67 An Trường

1000 Rúp

69

Thanh Thoa

3000 Rúp

25

Dẫy З 76 Dự

500 Rúp

70

Chị Luỵện  may

1000 Rúp

26

Dẫy З 69 Anh Ba

1000 Rúp

71

Thắng Hường Ж 44

200 Rúp

27

Dẫy З 78

500 Rúp

72

Ж 49

300 Rúp

28

Dẫy З 73

500 Rúp

73

1u 32 Sơn Hồng

500 Rúp

29

Dẫy З 82

200 Rúp

74

DV. Minh Hoa

1000 Rúp

30

Dẫy З 75

400 Rúp

75

Công Ty BĐ. Lưu Nguyêt

2000 Rúp

31

Dẫy З 77 A chị, Tuyết Chi

500 Rúp

76

Cường Chiển May

1000 Rúp

32

Dẫy З 84

500 Rúp

77

DV.Hà Vinh Loan

2000 Rúp

33

Dẫy З 77 B

1000 Rúp

78

DV.Long Hạnh

3000 Rúp

34

Dẫy З 88

500 Rúp

79

DV.Chiến Tươi SQ

3000Rúp

35

Dẫy З 90

700 Rúp

80

DV.Hàng Khô  VQ

500 Rúp

36

Dẫy З 92

200 Rúp

81

A,Cường Sử TB

5000 Rúp

37

Dẫy З 79

500 Rúp

82

A.hùng Dẫy 2/70

500 Rúp

38

Dẫy З 91

500 Rúp

83

A.Đông TB Dẫy 4/68

1000 Rúp

39

Dẫy З        Thủy

600 Rúp

84

Bùi Công Hùng TB

1000 Rúp

40

Dẫy З  61 Châu Miện TB

1000 Rúp

85

DV,Linh PhVé đacu

3000 Rúp

41

Dẫy З 44

1000 Rúp

86

Càê A.Cước

1000 Rúp

42

Dẫy З 41

200 Rúp

87

Khánh Huyền

500 Rúp

43

Dẫy З  42

600 Rúp

88

2B /73   TB

1000 Rúp

44

Dẫy З 39 Mai

1000 Rúp

89

Binh Đông Anh

1000 Rúp

45

TB Chị Hương

500 Rúp

90

Luy TB

500 Rúp

91

Phạm Thanh Chung TB

10000 Rúp

111

Chị Hường  TB

1000 Rúp

92

A.Hồng Ngọc Nam.Chợ T.P Thủ đô   

5000 Rúp

112

Tầu

500 Rúp

93

A.Tùng DV

2000 Rúp

113

Giáp  TB 

500 Rúp

94

Chi Kim Anh

500 Rúp

114

Thái Trang

1000 Rúp

95

A. Lợi Dung

1000 Rúp

115

Chiến Hoa  TB

500 Rúp

96

Nhà Hàng  Việt Com

5000 Rúp

116

Bác Tuấn Mai. 3U 67

500 Rúp

97

Mai chúc

500 Rúp

117

3U 69

300 Rúp

98

Chị Hồng Sài Gòn

500 Rúp

118

3U 70, 3U 71,

250 Rúp

99

Dẫy 1/69

500 Rúp

119

3U 72

250 Rúp

100

Hồng 1CT 70

500 Rúp

120

Anh Đường Đ125

300 Rúp

101

Tường Dẫy 1/21

500 Rúp

121

Chị Luyên DV

500 Rúp

102

Chị, Minh Trọng

500 Rúp

122

Đ 118

100 Rúp

103

Tây

300 Rúp

123

Hội Phụ Nữ L.B.Nga

5000 Rúp

104

Oanh Tiến K7           TB

1000 Rúp

124

Thủy Phú

1000 Rúp

105

Chị Thanh Tình    TB

1000 Rúp

125

C, Hạnh Thanh

600 Rúp

106

Thấng  TB

500 Rúp

126

Hải Cương May

500 Rúp

107

A Tài   TB

500 Rúp

127

Chị Quyên Bắc

500 Rúp

108

A, Hiếu  TB

500 Rúp

128

A Hồng Xưởng May

1000 Rúp

109

Chị Hệ   TB

500 Rúp

129

A, Lợi  Xưởng May

1000 Rúp

110

Chị Nga Quảng Bình

500 Rúp

130

Hằng Xe

500 Rúp

111

Anh chị Tuấn Nhần      TB

1000 Rúp

131

Thủy Hệ TB

2000 Rúp


Bác Đào Văn Dũng TB (Họa Sĩ ) :1500 Rúp
Tổng LưuBLinNô = 121900 Rúp

Danh sách những anh em và bà con  kinh doanh tại chợ 
Sa Đa Vốt ủng hộ
do Anh Trình và Diệp (Thái Bình) quyên góp


Số TT


Tên người & nơi làm việc


Số
tiền ủng hộ

1

Trương Thị Hằng  TB Dãy O Công 56

500 Rúp

2

Anh Lời  Dẫy 9

400 Rúp

3

Anh Phạm Văn Thành Dẫy 9 Công 73

500 Rúp

4

Anh Thủy Dẫy 2 Công59

500 Rúp

5

Anh Chị Ngân Lương AN 5 Công 8L

500 Rúp

6

Anh Thiềm AN5-58

200 Rúp

7

Anh Trình

1000 Rúp

8

Chị Thêu  DÃY 30-66

500 Rúp

9

ChỊ Hoa

100 Rúp

10

Chị Hiền Tư

500 Rúp

11

Anh Hà Dãy 22 Công 16

500 Rúp

12

Anh Sỉu   Dãy 22 Công 46

200 Rúp

13

Anh Diệp-Khuê

1000 Rúp


Tổng sađôvốt = 6400 rúpDanh sách bổ sung ngày 24-1-2013:
Anh chị Dương- Thanh: 100 USD
Chị Quỳnh: 3000 rúp
Chị Trang: 1000 rúp
5 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan