Quy chế mới về trợ giúp y tế cho người nước ngoài
Thủ tướng Dmitry Medvedev vừa ký Nghị định số 186, ban hành ngày 06/03/2013  "Về việc phê duyệt quy chế trợ giúp y tế cho công dân nước ngoài tại Liên bang Nga".Nghị định đã được trình lên Bộ Y tế Nga. Đồng thời với việc thông qua quy chế mới, văn bản xác nhận Nghị định Chính phủ Liên bang Nga số 546, ban hành ngày 01/09/ 2005 "Về việc phê duyệt quy chế trợ giúp y tế cho công dân nước ngoài tại Liên bang Nga" đã hết hiệu lực.

Quy chế vừa được phê chuẩn xác định chế độ trợ giúp y tế miễn phí cho công dân nước ngoài, cũng như hình thức chăm sóc y tế mất tiền.

Quy chế quy định rằng: Trách nhiệm chăm sóc y tế cho công dân nước ngoài tại Liên bang Nga thuộc về các tổ chức y tế và tổ chức khác, bất kể hình thức pháp lý, cũng như các doanh nhân.

Nội dung Quy chế:

- Đối tượng công dân nước ngoài được điều trị: Tạm lưu, tạm trú hoặc thường trú trên lãnh thổ Liên bang Nga; 

- Điều kiện quy định đối với người nước ngoài được trợ giúp y tế: Phải có bảo hiểm theo quy định của Luật Liên bang "Về bảo hiểm y tế bắt buộc tại Liên bang Nga"; 

- Hình thức trợ giúp y tế cho người nước ngoài: Cấp cứu, bao gồm cả cấp cứu chuyên môn, trợ giúp y tế, trợ giúp y tế trong trường hợp khẩn cấp, cũng như các hình thức cấp cứu và thường xuyên.