Video: Diễu binh kỷ niệm 77 năm Cuộc duyệt binh lịch sử (7/11/1941)
Video: Diễu binh kỷ niệm 77 năm Cuộc duyệt binh lịch sử (7/11/1941)